V rámci dodávek pro doly zajišťujeme stavby typu

Chladicí systémy

Nabízíme kompletní realizaci přímého i nepřímého způsobu chlazení podzemních prostor, a to od projektové přípravy až po realizační práce v rozsahu:

  • instalace rozvodů chladicího média včetně jam
  • přečerpávací stanice
  • strojovny výroby chladu v povrchové i důlní variantě
  • elektroinstalace VN, NN včetně řízení provozu a bezpečnostních systémů s instalovaným výkonem 15 MW

Pro OKD, a.s. jsme realizovali chlazení technologických celků – pohonů dopravníků a chlazení technologické vody pro stěnové a podporubové dopravníky, které zároveň dlouhodobě a v nepřetržitém režimu obsluhujeme a vedeme odborný servis v oblasti strojní a elektro.

Produktovody pro degazační systémy

V rámci realizace produktovodů na důlních pracovištích pro degazační systémy nabízíme také projekční činnost, instalaci produktovodů, rozvodů stlačeného vzduchu a požární vody, čerpání odpadních vod s preferencí použití drážkového způsobu spojování potrubí (Victaulic, Tyco) s dodávkou komponentů i drážkováním potrubí a výrobou kolen, adaptérů u ocelových trub. Instalace je možná i ve variantě plastového potrubí.

Velkou předností systému VICTAULIC je vysoká spolehlivost, dlouhá životnost, rychlá montáž, kombinace nízké váhy a odolnosti na vysoký tlak.

Degazační stanice

Od projekce přes výstavbu, obsluhu až po servis se zabýváme také v oblasti důlních degazačních stanic, kogeneračních stanic se spalovacími motory, stanic vybavených plynovými mikroturbínami Capstone s výrobou elektrické energie a tepla.

VN a NN rozvodny

Projekční a realizační činnost nabízíme také v rámci jak výstavby VN a NN rozvoden v prostorách s nebezpečím výbuchu, tak kabelových rozvodů, řízení technologických procesů včetně vizualizace, diagnostiky provozních stavů točivých strojů a obchodního měření na produktovodech.

V oblasti důlních technologií dále nabízíme

  • realizace průmyslových odprašovacích systémů pro ražbu separátních důlních děl, technologických uzlů dopravních systémů sypkých hmot a úpraven těžebních závodů
  • projekční a realizační práce na technologiích úpraven, výměny dopravních zařízení, rekonstrukce potrubních systémů, čerpacích systémů, výroba a instalace technologických jímek a nádrží
  • realizace důlně stavebních prací spojených s vrtáním vývrtů a instalací kotevních systémů v podzemí a souvisejících pomocných prací pro zajištění bezpečného stavu vyražených prostor

Projekční a realizační práce se řídí vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí v platné znění.

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.