ENERGETICKÉ CENTRUM HORNÍ SUCHÁ II.

Datum: srpen 2022

Mílovými📏 kroky 🦵 se blížíme k dokončení stavby ENERGETICKÉ CENTRUM HORNÍ SUCHÁ II.

“Záměrem stavby „Energetické centrum Horní Suchá“ je využití materiálů, resp. druhotných surovin biologického charakteru k výrobě koncentrovaného organického hnojiva a bioplynu anaerobním procesem – fermentací.

Výstupním produktem procesu anaerobní fermentace je digestát, což je kapalná složka, využitelná jako hnojivo v zemědělství. Digestát bude skladován ve skladovací nádrži a dále upravován na zahuštěné koncentrované biologicky nezávadné certifikované hnojivo pro komerční účely. Bioplyn bude jímán, upravován na biometan a distribuován do rozvodné plynovodní sítě. Bioplyn a teplo budou vyráběny z obnovitelných zdrojů, což je vhodný způsob odstraňování některých organických odpadů jejich využitím jako druhotných surovin pro výrobu biometanu, tepla a organického hnojiva. Elektrická energie a teplo pro účely EC budou vyráběny v kogenerační jednotce.

Roční produkce bioplynu dle předepsané skladby vstupních surovin je očekávána ve výši přesahující  5,5 mil. m3. Hodinový výkon výroby biometanu dodávaného do distribuční soustavy plynu pak vychází na cca 370 m3 při předpokládané nepřetržité dodávce biometanu. Předpokládané denní zpracované množství surovin anaerobní digescí je 53,69 tun/den.

Vstupní surovinou budou biologicky rozložitelné odpady z komerční sféry (stravování, potravinářství, zemědělství), prošlé potraviny (zelenina, ovoce, mléčné a pekárenské výrobky) a z domácností.

Energetické centrum také zpracuje vlastní technologické odpadní vody – Odpadní vody z hygienického zařízení jsou vráceny do technologického procesu anaerobní digesce, přebytky jsou vypouštěny do splaškové kanalizace.”

Rádi bychom tímto poděkovali VŠEM 👷🏼 zúčastněným🔧 🔨, kteří se na tomto pilotním projektu podílí. Vnímáme tuto stavbu jako velice významnou nejen pro nás, ale také pro náš kraj. Jsme hrdi, že se pro nás tato jedna z nejnáročnějších ❄️☀️💨☔💧🌕🌒 staveb blíží ke zdárnému konci⌛️.

📢Opět jsme se přesvědčili, že týmová spolupráce je základem úspěchu.👍💪