Dokončení zakázky „MoRe vakuofilatrační stanice_výstavba komorového kalolisu“ pro Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Datum: červen 2018

Cílem projektu byla náhrada stávajících amortizovaných kotoučových vakuofiltrů za nový komorový kalolis.

Mechanické nečistoty z vysokopecního plynu se ve formě kalu přečerpávají z usazovacích nádrží (dorrů) do filtrační stanice kalu, kde dochází k jeho odvodňování. V budově vakuofiltrační stanice (VFS) se nacházejí stávající vakuofiltry. VFS zpracovává vysokopecní kaly, které jsou gravitačně odváděny potrubím ze spodní části zahušťovací nádrže na diskový vakuofiltr I nebo II k následnému dehydratování, 50-60%nímu zahuštění. Pro potřebu dosažení vyššího podílu sušiny se do kalu navíc přimíchává nehašené vápno. Směs kalu a vápna je vynášecím dopravníkem dopravována do připravených vagónů.

Účelem dehydratace kalu je procentuální snížení obsahu vody, zmenšení objemu pevných částic a dosažení jeho charakteristických vlastností, tj. tzv. rypného stavu – snadné manipulovatelnosti.

Technologická změna spočívá v nasazení plnícího a dotlačovacího čerpadla. Čerpadlo zajistí jak rychlé naplnění kalolisu, tak požadovaný tlak, za účelem dostatečného odvodnění zpracovávané kalové suspenze. Po naplnění kalolisu se přívod uzavře, vyfoukne se tzv. jádro z kalolisu a kalolis se postupně otvírá. Filtrační koláče postupně gravitačně padají na spodní dopravníkový pás a jsou distribuovány na vagón. Součástí kalolisu je ostřik plachetek, kdy v komořě dochází pomocí tlakové vody a vzduchu k jejich jednotlivému čištění. Četnost čištění závisí na typu (lepivosti) kalu a provádí se v průměru 1x za směnu. Stejně tak dochází i k čištění (proplachu) všech potrubních řádů, čerpadel a armatur přicházejících do styku s kalem nebo kalovou suspenzí.

Součástí dodávky kalolisu byli plnící čerpadla Warman a Abel, čerpadlo Abel pro ostřik, ATS stanice pro proplachy, pásový dopravník, kompresor pro ovládací vzduch a kompresor se zásobníkem pro profuk jádra.

Komorový kalolis

Komorový kalolis se skládá z několika základních částí: tuhý rám, filtrační desky s hydraulickým uzávěrem, filtrační plachetky, zařízení pro posun desek, odvod filtrátu, ostřik a čištění plachetek, protiúrazové zabezpečení, ovládání.

Technické parametry:

–          typ:                                                      Andritz 1500/145

–          velikost desky (max.):                      1500 x 1500 mm

–          max. lisovací tlak:                              p = 16 bar = 1,6 MPa

–          kapacita kalolisu:                              220 t/směnu kalové suspenze, což činí 142m3/směnu

–          délka kalolisu (max.):                       15,0 m

–          hmotnost prázdného kalolisu:       cca 39 000 kg

–          umístění:                                            na plošině +7,400 m